Quan chức Premier League: Big6 Fines 22 triệu bảng và sau đó bị phạt tiền+phạt tiền của Menang Judi Bola

Quan chức Premier League: Big6 Fines 22 triệu bảng và sau đó bị phạt tiền+tiền phạt [Menang Judi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 9 tháng 6mỗi đội.IFA Fine sẽ bị phạt 25 triệu bảng và được khấu trừ 3