Hoàng Đức, Trọng Đại, Đức Chiến về quê dự lễ hội nhổ cà rốt

Hoàng Đức, Trọng Đại, Đức Chiến về quê dự lễ hội nhổ cà rốt

Để tăng phần thu hút, Ban tổ chức đã mời Hoàng Đức, Đức Chiến và Trọng Đại về tham dự. Cả ba thuộc b