Neville Furious: Nuông cực!Xấu hổ!Hãy để Manchester United Liverpool Arsenal hạ cấp hoàn toàn Prediksi Pur Bola

Neville Furious: Nuông cực!Xấu hổ!Hãy để Manchester United Liverpool Arsenal hạ cấp hoàn toàn [Prediksi Pur Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 19 tháng 4: Đối với việc thành lập Super League châu Âu, Ferguson đã không ủng hộ nó. Bạn Chao, nhận xét của anh ấy khá phấn khích